Fundusz marca 2010

W marcu 2010 roku funduszem miesiąca został wybrany Subfundusz Obligacji 2, który należy do grupy funduszy obligacji polskich. Wartość aktywów netto Subfunduszu Obligacji 2 na dzień 31 marca 2010 wynosiła 464 mln PLN.

Subfundusz Obligacji 2 jest funduszem przygotowanym dla inwestorów dla których liczy się wzrost zainwestowanego kapitału, jednak zależy im też na umiarkowanym bezpieczeństwie inwestycji. Horyzont inwestycyjny przewidziany jest na nie mniej niż 2 lata.

W ostatnim roku licząc od 31 marca 2010 zmiana stopy zwrotu wzrosła o 18.68%.

Duża część subfunduszu jest lokowana długoterminowo papiery dłużne przedsiębiorstw które w momencie lokowania znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Poza lokowaniem w dłużne papiery spora część subfunduszu lokowana jest w obligacje skarbowe.

W zwycięskim miesiącu zmiana stopy zwrotu wzrosła o 1.66%.

Porównanie miesięcznej stopy zwrotu oraz średniej stopy

Z poniższego wykresu możemy wywnioskować, że w dniu 31.03.2010 różnica wartości jednostki uczestnictwa między Subfunduszem Obligacji 2, a Benchmarkiem wynosiła ok. 400.

Zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunfuszu w porównaniu w Benchmarkiem

Minimalna wpłata do subfunduszu wynosi 1000 PLN, a minimalna dopłata 100PLN. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 2% i jest równa rzeczywistej opłacie za zarządzanie, a maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 0,75%. Kapitał ulokowany na Subfunduszu Obligacji 2 w ostatnim roku przyniósł inwestorom widoczne zyski.