Gdzie inwestować – inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne to ogólna nazwa umowna, która określa instrumenty i produkty inwestycyjne nie związane bezpośrednio z tradycyjnym rynkiem finansowym. Ten tradycyjny rynek to przede wszystkim inwestowanie w fundusze, co związane jest z papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje, a także z lokatami, wchodzącym w skład ofert bankowych.

Rynek papierów wartościowych i oferty inwestycyjne banków to nie jedyne możliwości efektywnego lokowania środków pieniężnych w celu ich pomnażania. Coraz częściej dla skutecznego lokowania kapitału wykorzystywane są inwestycje alternatywne, które jeszcze nie rozpowszechniły się na taką skalę, aby były uznane za produkty inwestycyjne. Wśród tego rodzaju sposobów pomnażania funduszy znajdują się nieruchomości, surowce, produkty strukturyzowane, alkohole, sztuka, numizmaty, a nawet samochody.

Inwestycje alternatywne zapewniają wysokie stopy zwrotu z realizowanych inwestycji, głównie dlatego, że ceny tych produktów są w małym stopniu skorelowane z sytuacją panującą na rynkach finansowych. Małe relacje między inwestycjami alternatywnymi a tradycyjnym rynkiem finansowym sprawiają, że ten specyficzny sposób pomnażania pieniędzy nie jest uzależniony od sytuacji na giełdzie, a tym samym niesie za sobą mniejsze ryzyko. Jednak płynność lokowanych aktywów w ramach inwestycji alternatywnych jest stosunkowo niska przy jednocześnie wysokich barierach wejścia. Ponadto nagłe wycofanie ulokowanego kapitału niesie za sobą ryzyko utraty ewentualnych zysków.

Portfel inwestycyjny w przypadku alternatywnych rozwiązań finansowych musi być dostosowany do wybranych produktów, co często wiąże się z koniecznością dysponowania znacznymi funduszami. Znaczna ilość środków pieniężnych często wymaga długoterminowego charakteru inwestycji, opierającej się o rozwiązania alternatywne. Aby efektywnie wykorzystać możliwości, które stwarzają inwestycje alternatywne, warto zwrócić się o poradę do specjalisty posiadającego doświadczenie w zakresie rynku finansowego. Doradca inwestycyjny dokona rzetelnej i prawidłowej analizy rynku, dobierając adekwatną do preferencji klienta strategię opartą o inwestycje alternatywne. Ponadto zapewni profesjonalną bieżącą kontrolę wszelkich zmian rynkowych i wartości portfela inwestycyjnego, co ma istotne znaczenie dla osiągnięcia oczekiwanych zysków.

W przypadku każdego rodzaju inwestycji istotne znaczenie ma maksymalny zysk i minimalne ryzyko, co można osiągnąć poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Działania takie polegają na równomiernym rozłożeniu inwestowanych funduszy w różne aktywa – inwestycja alternatywna obok tradycyjnego rynku inwestycyjnego.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz