Błąd w sztuce lekarskiej – odszkodowanie

Lekarz

Lekarz

Sprawy dotyczące odszkodowań za błąd w sztuce lekarskiej to jedne z najbardziej zawiłych kwestii prawnych. Za błąd medyczny uważane jest niewywiązanie się z określonych reguł postępowania zawodowego, które powinno zostać uczynione w konkretnej sytuacji w oparciu o praktyki oraz nauki nakazujące właściwe działanie lekarza.
Pacjent, który został ofiarą błędu popełnione przez lekarza może starać się o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie za błąd medyczny.

Błędna diagnoza
Błąd diagnostyczny jest typem błędu w sztuce lekarskiej, który polega na postawieniu niewłaściwej diagnozy przez lekarza. Kwestię faktycznego błędu medycznego rozstrzyga biegły lekarz danej specjalności. Jedynie biegły, który posiada specjalistyczną wiedzę z danego zakresu jest w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście postępowanie lekarza było niezgodne z obowiązującymi regułami w tym zawodzie oraz co miało wpływ na błędne zdiagnozowanie zdrowia pacjenta.

Lekarz ma obowiązek wykonywania swojej pracy z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami go obowiązującymi. Jednakże nie odpowiada on za pojawienie się określonego efektu (np. wyzdrowienie chorego), lecz jedynie za wykorzystanie wszystkich możliwości, które mogą pomóc pacjentowi w dojściu do zdrowia.

Odszkodowanie za błąd medyczny
Jedyną, właściwą drogową, dzięki której możemy dochodzić roszczeń cywilnych jest powództwo o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za poniesioną szkodę. Tego typu pozew powinien zostać złożony w sądzie właściwym na miejsce placówki medycznej, w której dany pacjent był leczony. Odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego powinno obejmować wszystkie wydatki poniesione przez pacjenta powstałe w wyniku leczenia następstw popełnionego błędu, czyli koszty rehabilitacji, leków, zabiegów, a nawet utraconych zarobków. Istnieje również możliwość przyznania przez sąd zadośćuczynienia w formie pieniężnej, za krzywdę niematerialną, czyli cierpienie, poniżenie, ból oraz wszystkie cierpienia psychiczne i fizyczne.

Dodatkowo należy pamiętać, że pacjent ma prawo dochodzić uzyskania renty. Roszczenie to jest uargumentowane w przypadku częściowej bądź całkowitej utraty zdolności do pracy albo gdy jego potrzeby zwiększyły się po zaistniałej sytuacji.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz