Miejsce świadczenia w przypadku importu usług

Artykuł 28b ustawy o podatku od towarów i usług reguluje zagadnienia związane z importem usług, który podlega odwrotnemu opodatkowaniu. Oznacza to nic innego, jak opodatkowanie nabycia usług przez ich usługobiorcę w miejscu jego siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wyznacza to ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia w przypadku importu usług, od której jednak dopuszczalnych jest kilka wyjątków.

Gdy mamy do czynienia z usługami świadczonymi na rzecz niepodatników lub na cele osobiste podatnika, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w miejscu, w którym to usługodawca (a nie nabywca) posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Z innym wyjątkiem spotykamy się w przypadku usług takich jak wycena nieruchomości, usługi hotelarskie, wynajem nieruchomości, czy innych związanych z nieruchomościami. Wtedy miejsce świadczenia wyznacza położenie nieruchomości. Trzecim istotnym wyjątkiem od ogólnej reguły dotyczącej miejsca świadczenia są usługi restauracyjno- kateringowe, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje tutaj w miejscu, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Ustawodawca wprowadza także podobne odstępstwo w przypadku  krótkoterminowego wynajmu środków transportu, gdzie miejsce świadczenia zależy od miejsca, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji nabywcy.

A co w przypadku świadczenia usług na rzecz niepodatników, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty Europejskiej? Jeśli są to usługi księgowe obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprzedaż praw autorskich, reklama doradcza, albo usługi prawnicze,  telekomunikacyjne, bądź elektroniczne to miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Dla przykładu, jeśli biuro rachunkowe Katowice prowadzi usługi księgowe na rzecz firmy zarejestrowanej oficjalnie w Szwajcarii to miejscem świadczenia będzie Szwajcaria.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz