O funduszach

Fundusz inwestycyjny ma przede wszystkim na celu zainwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w takie instrumenty finansowe, które pozwolą na osiągniecie jak najwyższej stopy zwrotu. Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego jest ściśle powiązana z ryzykiem inwestycyjnym.

Skład portfela funduszu inwestycyjnego jest uzależniony od tego jaki jest zakładany poziom ryzyka inwestycyjnego. W przypadku, gdy aktywa funduszu inwestycyjnego są lokowane w dłużne papiery wartościowe, ryzyko jest stosunkowo nieduże. Natomiast, gdy aktywa są inwestowane w takie instrumenty finansowe jak akcje krajowe czy zagraniczne przyjmuje się, że taki skład portfela funduszu inwestycyjnego jest obarczony dużym ryzkiem.

Każdy fundusz inwestycyjny posiada własną politykę inwestycyjną. Określa profil inwestora, czyli określa do kogo kierowany jest fundusz inwestycyjny. Z racji tego, że fundusz inwestycyjny dysponuje dużą liczbą środków pieniężnych, zarządzający funduszem może inwestować te środki w instrumenty, które nie są dostępne dla drobnych klientów indywidualnych.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz