Obligacje skarbowe

Inwestycja w obligacje to jedna z najbardziej bezpiecznych metod powiększania swoich oszczędności. Ale żeby w nie inwestować trzeba posiadać przynajmniej minimum wiedzy o nich. A więc obligacje są to papiery masowego obrotu, emitowane w serii i w przeciwieństwie do akcji nie dają  posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia.
Obligacje dzielą się ze względu na rodzaj emisji, jak również ze względu na okres do wykupu, wartości nominalne i oprocentowanie obligacji, opcje dodatkowe i poziom ryzyka inwestycyjnego.

Jedne z najbardziej powszechnych to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Inwestycja w ten rodzaj papierów wartościowych polega na ich zakupie przez inwestora za określoną sumę pieniędzy i po określonym czasie  wraz z odsetkami  emitent odkupuje je od nabywcy. Ktoś by powiedział, gdzie tu interes dla emitenta? Otóż obligacje skarbowe innymi słowy stanowią formę oprocentowanej pożyczki, zaciąganej przez Skarb Państwa u zakupujących obligacje, czyli uzyskane z nich środku finansują cele przewidziane w budżecie państwa i są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Chcąc wybrać ten rodzaj obligacji jako sposób powiększania kapitału, masz do wyboru ich dwie grupy: obligacje oszczędnościowe i rynkowe. Te pierwsze oferowane wyłącznie osobom fizycznym,  rezydentom i nierezydentom, sprzedawane są co miesiąc zawsze po cenie równej wartości nominalnej czyli 100 zł. Można je nabyć na okres dwóch, czterech i dziesięciu lat. Natomiast obligacje rynkowe dostępne są również dla osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Cechą tych obligacji jest możliwość obrotu nimi na giełdzie papierów wartościowych za pośrednictwem biur maklerskich. Można je nabyć w trzy miesięcznych emisjach na okres dwóch lat przy stałym oprocentowaniu i trzech, czterech, dziesięciu przy zmiennym oprocentowaniu.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz