Pieniądze z UE szansą na rozpoczęcie działalności

Rosnące bezrobocie oraz niepewna sytuacja gospodarcza wielu przedsiębiorstw wpływają na powstawanie coraz większej liczby małych działalności gospodarczych. Prowadzenie biznesu wiąże się z ponoszeniem wielu kosztów, na których pokrycie nie każda osoba prywatna może sobie pozwolić. Dla takich petentów z pomocą przychodzą środki pochodzące z Urzędów Pracy i Wspólnoty Europejskiej.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek. Niestety – ubieganie się o pomoc z jednego źródła, np. z Powiatowego Urzędu Pracy, uniemożliwia staranie się o dotacje ze środków unijnych.

Unia Europejska przyznaje bezzwrotne, jednorazowe pożyczki. Jedynym warunkiem, który należy przy tym spełnić, jest prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania. Tego typu programy pomocowe są przeznaczone w szczególności do następujących grup społecznych:

  • osób długotrwale bezrobotnych (okres bezrobocia trwający powyżej 1 roku),
  • osób w wieku poniżej 25 lat,
  • osób w wieku powyżej 45 lat,
  • kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
  • osób objętych programem resocjalizacyjnym.

Tak naprawdę, z pomocy unijnej może skorzystać każdy petent posiadający uregulowane płatności względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez komisję.

Zarządzanie projektami unijnymi nie jest rzeczą banalną. Należy dbać przy tym o spełnianie wszelkich procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji. W opracowywaniu wniosku warto posłużyć się pomocą firmy oferującej profesjonalne doradztwo unijne. Rzeszów należy do grupy miast silnie rozwijających się, w których tworzone są nowoczesne doliny przemysłowe oraz klastry technologiczne. Z tego względu region ten cechuje się bardzo wysokim odsetkiem pozytywnie rozpatrywanych wniosków unijnych. Dotacje w Rzeszowie, tak jak w przypadku innych regionów, przyznawane są w pierwszej kolejności projektom innowacyjnym. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, by składane dokumenty były jak najbardziej przekonujące dla komisji rozpatrującej zgłoszenia.

Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone, zostają skierowane na specjalistyczne szkolenia, które mają pomóc w prawidłowym zarządzaniu firmą. Kolejnym etapem, prowadzącym do otrzymania środków finansowych, jest tworzenie biznes planu. Zostaje on złożony łącznie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania. To na podstawie tych dokumentów podejmowane są ostateczne decyzje.

Jak widać, pozyskiwanie dotacji jest procesm stosunkowo złożonym, jednak możliwym do spełnienia. Otrzymane środki finansowe mogą stać się podstawą do rozbudowy infrastruktury przedsiębiorstwa, wykonania prac remontowych, poszerzenia działalności, bądź inwestycji w sprzęt czy reklamę.

1 odpowiedź

  1. Karolina
    8 października 2018

Odpowiedz