Czym są akcje?

Akcje są to papiery wartościowe, które poświadczają o tym, że ich właściciel posiada udziały w podmiocie, który te akcje wydał. Oznacza to, że posiadacze akcji (akcjonariusze), są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej. Dają one między innymi prawo do udziału w zyskach spółki oraz zapewniają uzyskanie wpływu na podejmowane w spółce decyzje.

Akcje dzielimy na:

  • Akcje zwykłe – dające jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  • Akcje uprzywilejowane – to uprzywilejowanie może polegać na większej ilości głosów przypadających na akcje, na prawie do większej dywidendy lub też na uprzywilejowanym prawie poboru akcji nowej emisji.
  • Akcje nieme – akcje te nie dają prawa głosu na zebraniach zarządu, zapewniają jednak prawo głosu przy kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzjach. W zamian zapewniają prawie nieograniczoną dywidendę.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz