Fundusz Obligacji

Co to jest obligacja?

Obligacja to papier wartościowy w którym emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Obligacja jest rodzajem kredytu, uzyskanym nie z banku, a od inwestora (emitenta). Obligatariusz będzie w określonych odstępach czasu otrzymywał od inwestora fundusze. Wysokość uzyskiwanych od emitenta płatności jest uzależniona od wysokości wpłaty oraz od oprocentowania obligacji.

Co powinniśmy wiedzieć o obligacjach?

 • Cena emisji obligacji – to cena jaką musi zapłacić pierwszy nabywca obligacji, może być ona w wysokości ceny nominalnej jak i również może być wyższa lub niższa.
 • Cena rynkowa obligacji – to cena obligacji na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym.
 • Kupon obligacji – dochód nabywcy, może być stały lub zmienny.
 • Cena spłaty – jest to wartość obligacji w momencie sprzedaży, przeważnie jest równa wartości nominalnej obligacji.
 • Sposób i termin spłaty – są to warunki na jakich inwestor może odzyskać zainwestowany kapitał.

Podział obligacji:

 • Ze względu na okres wykupu:
  • krótkoterminowe (do 5 lat)
  • średnioterminowe (od 5 do 10 lat)
  • długoterminowe (powyżej 10 lat)
 • Ze względu na rodzaj i charakter praw posiadacza:
  • obligacje będące poświadczeniem długu
  • obligacje zmienne
  • obligacje z prawem pierwszeństwa
  • obligacje przychodowe

Kiedy kupić?

Fundusz obligacji należy do grupy funduszy dłużnych, więc powinieneś kupić go w momencie, kiedy spodziewasz się spadku rynkowych stóp procentowych. W przypadku kiedy wartość pieniądza wywołana sytuacją rynkową jest niska, nie opłaca nam się lokować swoich oszczędności w obligacjach.