Fundusz Stabilnego Wzrostu

Co to jest Fundusz Stabilnego Wzrostu?

Jest to fundusz który charakteryzuj się mniejszą podatnością na wahania na giełdzie papierów wartościowych w porównaniu z innymi funduszami. Sposoby lokowania tego funduszu są rozmaite. Od uczestnictwa w innych funduszach, poprzez papiery dłużne, aż po lokaty terminowe. Lokaty dominujące w tym funduszu to obligacje i bony skarbowe. Przypisywana stopa zwrotu oscyluje w granicy od 4% do 7%. Maksymalny udział akcji w portfelu finansowym mieści się w przedziale od 10% do 30%, pozostały udział stanowią inwestycje w obligacje lub bony skarbowe. Dzięki temu inwestorzy nie są narażeni na spadki giełdowe tak bardzo jak posiadacze funduszy akcyjnych.

Czy fundusz stabilnego wzrostu może stracić?

Fundusz Stabilnego Wzrostu został tak skonstruowany, aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo związane ze spadkami na giełdzie, jednak nie oznacza to, że inwestując w ten fundusz mamy 100% pewność, iż nie stracimy zainwestowanych funduszy.

Cele Funduszu Stabilnego Wzrostu:

Celem Funduszu Stabilnego Wzrostu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Fundusz ten przewidziany jest dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych przy niewiele większym ryzyku inwestycyjnym.