IKE czy IKZE – czyli oszczędzanie na emeryturę

Reforma systemu emerytalnego w Polsce stworzyła możliwość samodzielnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Rozwiązanie to miało być odpowiedzią na coraz niższe emerytury, jakie będą naliczane w kolejnych latach. Aby umożliwić osobom pracującym osiągnięcie w przyszłości wyższych emerytur, stworzono kilka możliwości w ramach systemu emerytalnego.

Oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru jest formą dobrowolną i niezobowiązującą. Oznacza to, że w dowolnym momencie można je rozpocząć i zakończyć. Gromadzenie środków pieniężnych na przyszłą emeryturę polega przede wszystkim na inwestowaniu za pośrednictwem takich podmiotów jak fundusze inwestycyjne.

Wśród proponowanych form indywidualnego oszczędzania w ramach III filaru znajdują się Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Obie formy oszczędzania stanowią bezpieczne inwestowanie środków pieniężnych, z których zyski mają w przyszłości stanowić uzupełnienie naliczonej przez ZUS i OFE emerytury.

Indywidualne Konto Emerytalne powstało 2004 roku jako pierwsza propozycja wynikająca z wprowadzenia III filaru. Konto może założyć każdy, kto ukończył 16 rok życia – jednak wówczas pojawia się konieczność posiadania umowy o pracę, co nie jest wymagane w przypadku osób starszych. Wysokość dokonywanych wpłat jest dowolna, ale niestety istnieją pewne ograniczenia wynikające z zasad przewidzianych w ustawie budżetowej wprowadzonej przez ministra pracy i polityki społecznej. Zgromadzone na koncie środki pieniężne można wypłacić jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego, jednak wówczas obłożone są one podatkiem od zysków kapitałowych. Suma wypłacona w momencie przejścia na emeryturę jest zwolniona z tego podatku.

Podobnie działa Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, umożliwiając gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych. Wysokość dokonywanych wpłat również jest tu ustawowo ograniczona i nie może być wyższa niż 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, zaś roczna wpłata niż 4 % rocznego limitu na ZUS. Wynika z tego, że wysokość zarobków nie ma znaczenia w przypadku odkładania funduszy na koncie, ponieważ wysokość składki jest ograniczona do 4% od 30 średnich pensji. Podobnie jak w przypadku IKE również IKZE pozwala na dokonanie wcześniejszej wypłaty, jeszcze przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Obie formy oszczędzania funkcjonują w oparciu o podobne zasady, jednak zasadniczą różnicę stanowi podatek. W przypadku IKE wypłata dokonana w momencie nabycia uprawnień emerytalnych jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych, podczas gdy w IKZE z podatku zwolnione są dokonywane wpłaty.

Oszczędzanie i zarządzanie funduszami z myślą o przyszłej emeryturze jest, zdaniem specjalistów, koniecznością wynikającą z uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. Chcąc, aby emerytura była wyższa od przewidywanej przez specjalistów, koniecznie trzeba podjąć odpowiednie działania inwestycyjne.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz