Podstawowe koncepcje zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest procesem bardzo złożonym i wieloetapowym. Działania przedsiębiorców w tym zakresie mogą koncentrować się na różnych aspektach, w zależności od charakteru i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Oto kilka podstawowych koncepcji,  które znajdują praktyczne zastosowanie we współczesnych firmach.

Ryzyko w firmie

Ryzyko w firmie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – Enterprise Risk Management (ERM)

Zarządzanie ryzykiem i przedsiębiorstwem zgodnie z koncepcją ERM jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania działań w przedsiębiorstwie, którego celem nadrzędnym jest zmniejszenie wpływu skutków ryzyka na wyniki organizacji. ERM obejmuje metody i techniki identyfikacji, pomiaru, opisu, analizy i oceny ryzyka, które są zorientowane na osiągnięcie określonych celów przy jednoczesnej ochronie wartości interesariuszy firmy.

Planowanie ciągłości działania – Business Continuity Planning (BCP)

BCP to koncepcja planowania proaktywnego, której istotą jest zagwarantowanie ciągłości wytwarzania i dostarczania produktów, w sytuacji nieprzewidzianych katastrof i technicznych awarii. Konieczne są tu dogłębna analiza ryzyka oraz procesów biznesowych, identyfikacja procesów kluczowych, tworzenie planów ciągłości działania, a także ich umiejętne wdrażanie.

Zarządzanie ciągłością działania – Business Continuity Management (BCM)

BCM jest holistyczną koncepcją zarządzania, której istotą jest określenie w jaki sposób różnego rodzaju zakłócenia wpływają na przedsiębiorstwo i tworzenie jego odporności. Skupia się również na omówieniu zdolności do ochrony interesów właścicieli, reputacji marki oraz realizowanych wartości. Należy podkreślić, iż zarządzanie przedsiębiorstwem według tej koncepcji ma wiele wspólnego z założeniami omówionej powyżej koncepcji ERM.

Istnieje również kilka innych koncepcji, które dotyczą bardziej specjalistycznych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Są to: Zarządzanie niepewnością, Odtworzenie działania po katastrofie, Analiza Business Impact Analysis oraz Zarządzanie Ryzykiem Łańcucha Dostawy.

loga_ue_artykuły

Brak odpowiedzi

Odpowiedz